██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و دوّم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل بیست و دوّم- برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی‌، تعبیه کردن یک رشته از عملکردها برای دسترسی به یک هدف می‌باشد‌.

زبان مشخّصی به نام اِستِریپس(STRIPS) برای ارائه‌ی مسأله‌های برنامه‌ریزی‌ کلاسیک وجود دارد.

یک نمونه‌ی استریپس، از وضعیّت(های) اوّلیّه؛ وضعیّت(های) هدف؛ و عملکرد(ها) تشکیل شده است؛ در ضمن، برای هر عملکرد، پیش‌شرط(ها) و پس‌شرط(هایی) وجود دارد.

برنامه‌ریز با مرتبه‌ی جزئی، برنامه‌ریزی‌ای است که در آن برخی از مرحله‌ها به ترتیب هستند.

در برنامه‌ریز با مرتبه‌ی کلّی، از از لیست‌های ساده‌ای از مرحله‌ها استفاده می‌کنیم.