██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل شانزدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل شانزدهم- شناخت‌ سخن یا سخن‌شناسی

سخن‌شناسی‌، توانایی سیستم‌های کامپیوتری برای دریافت سخن‌، به صورت ورودی‌، و پردازش بر روی آن، یا بیان آن به صورت نوشته می‌باشد‌.

سیستم‌های سخن‌شناسی پیشرفته، براساس مدل‌های پنهان مارکوف می‌باشند؛ مدل‌های پنهان مارکوف، مدل‌هایی آماری هستند که رشته‌ای از سمبل‌ها را به وجود می‌آورند.توا÷÷تاتت