██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل پانزدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل پانزدهم- استنتاج در شبکه‌های بیزی

روش حذف متغیّر، که جزء روش‌های استنتاج دقیق است، برای جلوگیری از انفجار نمایی محاسبه‌ها، در توزیع پیوسته می‌باشد.

در روش حذف متغیّر، محاسبه‌ها به جای اینکه همه با هم انجام شوند، به صورت محلّی انجام می‌شوند.توا÷÷تاتت