██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل یازدهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل یازدهم- منطق مرتبه‌ی اوّل

منطق گزاره‌ای، زبانی ضعیف است و برخلاف زبان طبیعی، قدرت بیان اندکی دارد.

منطق مرتبه‌ی اوّل‌، یک زبان بیان قدرتمند برای دانش می‌باشد‌.

منطق مرتبه‌ی اوّل، عیب‌های منطق گزاره‌ای را ندارد و تمام ویژگی‌های منطق گزاره‌ای را داراست‌.

منطق مرتبه‌ی اوّل‌، جهان را براساس اشیا، ویژگی‌ها، ارتباط‌ها و عملکردها مدلسازی می‌کند‌.

در منطق مرتبه‌ی اوّل‌، معنی Ú‌، Ù‌، Ø و ®‌ مثل معنی آنها در منطق گزاره‌ای می‌باشد‌.

در صورتی که P‌ یک سمبل گزاره‌ای باشد و t1, … , tn، واژگان باشند‌، آنگاه P(t1, … , tn)، یک فرمول منطق مرتبه‌ی اوّل می‌باشد‌.

در زمانی که سور‌ها وجود دارند‌، درستی(صحّت) یک فرمول باتوجّه به دامنه‌ی سخن تشخیص داده می‌شود‌.

یک فرمول ممکن است در برخی از دامنه‌ها درست باشد‌، امّا در برخی دیگر نادرست باشد‌.

راهی کلّی برای تبدیل عبارت‌های انگلیسی به منطق مرتبه‌ی اوّل‌ وجود ندارد‌.

سورهای عمومی اغلب با استنباط(Þ) به کار می‌روند.

سورهای وجودی معمولاً با عطف(Ù) به کار می‌روند.

"x "y، مثل "y "x می‌باشد‌. $x $y‌، مثل $y $x می‌باشد‌؛ امّا $x "y‌، مثل "y $x  نمی‌باشد‌.

هر کدام از سورها می‌تواند با استفاده از دیگری‌ بیان شود.توا÷÷تاتت