██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل نهم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل نهم- عامل‌های منطقی

عامل‌های منطقی(برمبنای دانش، مبتنی بر دانش، براساس دانش) پیش از انتخاب عملکردها، دانش را با ادراک‌های جاری‌، برای پی‌بردن به جنبه‌های پنهان وضعیّت ترکیب می‌کنند؛ یک عامل مبتنی بر دانش، از یک پایگاه دانش و یک مکانیزم استنتاج تشکیل شده است. با نگهداری جملات درباره‌ی جهان در پایگاه دانشش و استفاده از مکانیزم استنتاج، برای پی بردن به(استنتاج کردن) جملات جدید و استفاده از این جملات برای تصمیم‌گیری در مورد این که چه عملکردی باید اجرا شود، کار می‌کند.

پایگاه دانش عامل، شبیه عامل‌های با وضعیّت درونی می‌باشد‌.توا÷÷تاتت