██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل هشتم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل هشتم- تئوری بازی‌ها

در محیط‌های چندعاملی، عامل باید دیگر عامل‌ها را هم به حساب بیاورد.

تئوری بازی‌ها‌، به اثرات متقابل میان چند عامل می‌پردازد.

در بازی‌های با اطّلاعات کامل، عامل‌ها به همه‌ی دانش‌، در مورد محیط دسترسی دارند.

در بازی‌های با اطّلاعات ناکامل، محیط برای عامل به صورت جزئی قابل مشاهده است.

در درخت بازی، ریشه‌ی درخت، وضعیّت اوّلیّه است؛ سطح بعدی، تمام حرکت‌های MAX است؛ سطح بعدی، تمام حرکت‌های MIN است و ....

MIN و MAX‌ دو بازیگر هستند که MAX‌ می‌خواهد بازی را ببرد و MIN هم می‌خواهد بازی را ببرد و در واقع MAX و MIN‌ رقیب هم هستند‌ و هر دو بهترین بازی ممکن را انجام می‌دهند‌.

در روش مینیماکس از پردازه‌ی جستجو برای پیدا کردن مسیر راه حل استفاده نمی‌کنیم، بلکه برای به دست آوردن دقیق‌ترین ارزیابی حرکت‌های ممکن استفاده می‌کنیم.

در روش هرس(بازبینی)، شاخه‌ای که هیچوقت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد را از درخت جستجو حذف می‌کنیم.

هرس(بازبینی)‌ بر روی نتیجه‌ی نهائی اثری ندارد‌.

نسبت «بازی» به «هوش مصنوعی»؛ مثل نسبت «مسابقه‌ی بین‌المللی اتومبیل‌رانی فرمول 1» به «طرّاحی اتومبیل» است.توا÷÷تاتت