██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل هفتم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل هفتم- مسأله‌های برآورده‌سازی‌(‌ارضای‌) محدودیّت(قیود)

مسأله‌های برآورده‌سازی محدودیّت‌، نوع خاصی از مسأله‌ها هستند که در آنها حالت‌ها‌، به وسیله‌ی مقدارهای یک مجموعه‌ی ثابت از متغیّر‌ها تعریف می‌شوند‌ و آزمایش(آزمون) هدف‌، به وسیله‌ی محدودیّت‌هایی بر مقدار متغیّرها تعریف می‌شود‌.

بیان مسأله به صورت مسأله‌ی برآورده‌سازی محدودیّت‌، تحلیل ساختار مسأله را اجازه می‌دهد‌.

پیمایش معکوس‌، جستجوی اوّل‌-‌عمق، با یک متغیّر انتساب داده شده به هر گره می‌باشد‌؛ در این مورد، مرتّب کردن متغیّر و انتخاب ابتکاری مقدارها‌، به طور بسیار مطلوبی به ما کمک می‌کند‌. برّرسی مستقیم‌، از مقداردهی‌هایی که عدم موفّقیّت را در آینده به وجود می‌آورند‌، جلوگیری می‌کند‌. پخش محدودیّت‌، به عنوان مثال، سازگاری قوس، کاری تکمیلی را برای مقدارهای محدود و کشف ناسازگاری‌ها‌ انجام می‌دهد‌.توا÷÷تاتت