██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل پنجم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل پنجم- جستجوی آگاهانه‌(مکاشفه‌ای)

توابع مکاشفه‌ای هزینه‌های کوتاه‌ترین مسیرها را تخمین می‌زنند.

ابتکارات(مکاشفه‌های) خوب می‌توانند به طور چشمگیری هزینه‌ی جستجو را کاهش دهند.

روش جستجوی اوّل- بهترین، یک روش جستجوی کلّی است، که در آن، اوّل، کم هزینه‌ترین گره‌ها، با توجّه به برخی از معیارها، توسعه داده می‌شوند.

روش جستجوی حریصانه(حریصانه‌ی اوّل- بهترین)، کم هزینه‌ترین h(n) تخمین زده شده برای رسیدن به مقصد را به عنوان معیار در نظر می‌گیرد؛ این روش، زمان جستجو را کاهش می‌دهد، امّا کامل نیست و همیشه هم بهینه نیست‌.

روش جستجوی A*، روش‌های جستجوی با هزینه‌ی یکسان و حریصانه را با هم ترکیب می‌کند: f(n)= g(n)+h(n).

اگر h(n) قابل قبول(admissible) باشد، جستجوی A*‌ی که از جستجوی درختی استفاده می‌کند، جستجویی بهینه است‌.

اگر h(n) سازگار باشد، A*ی که از جستجوی گرافی استفاده می‌کند، بهینه است.

روش‌های A* عمیق شونده‌ی تکراری، اوّل بهترین بازگشتی و A* با حافظه‌ی محدود شده‌ی(کراندار) ساده شده، حافظه‌ی مورد نیاز روش A* را کاهش می‌دهند.توا÷÷تاتت