██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل چهارم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل چهارم- حلّ مسأله و ‌جستجو

فرمول‌بندی مسأله معمولاً به در کنار هم قرار دادن جزئیّات دنیای واقعی برای تعریف یک فضای حالت که بتواند به طور عملی کاوش شود‌، نیاز دارد.

فرمول‌بندی یک مسأله‌ی جستجو، با استفاده از وضعیّت اوّلیّه، آزمون هدف، عملیّاتی که باید انجام شوند، تابع جانشین(‌مولّد‌) و هزینه‌ی مسیر، منجر به جستجو در یک فضای حالت با استفاده از یک درخت جستجو می‌شود.

درخت جستجو، برابر با فضای حالت نمی‌باشد. فضای حالت، از حالت(وضعیّت)‌ها و عملگرها درست شده است و یک گراف است. درخت جستجو، کاوشی معیّن از فضای جستجو است.

الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه عبارتند از: جستجوی اوّل سطح، جستجوی اوّل عمق، جستجوی با هزینه‌ی یکسان، جستجوی با عمق محدود شده و جستجوی عمیق شونده‌ی تکراری.

در مسأله‌هایی که دارای تعداد زیادی حالت‌های تکرار شده هستند، ولی فضای حالت کوچکی دارند، جستجوی گرافی می‌تواند به مراتب مؤثرتر از جستجوی درختی باشد.توا÷÷تاتت